Trygghetsteam

Trygghetsteamet
På skolan har vi ett team som består av lärare från alla arbetslag, skolledning och kurator.De arbetar på olika sätt med frågor som handlar om elevenas trygghet och mående.De ska ses som en ytterligare resurs för undervisande lärare, klassföreståndare, elever och målsmän i arbetet mot mobbing och otrygghet i skolan. 

Likabehandlingsplan
På Ärentunaskolan arbetar vi för att alla ska behandlas lika. Alla på skolan skall ta tydligt avstånd från diskriminering och annan
kränkande behandling, aktivt verka mot kränkande särbehandling samt följa
skolans likabehandlingsplan. 

Uppdaterad: