Förhållningssätt vid bedömning

Förhållningssätt vid bedömning av betygsgrundande uppgifter
För att Ärentunaskolans elever ska lära sig att ta ansvar för sitt kunskapsinhämtande och sina studier har vi gemensamma riktlinjer angående betygsgrundande uppgifter som inlämningsuppgifter, läxförhör, prov och redovisningar.


Bedömning av inlämningsuppgifter
Skolverket säger: "en del i elevens personliga ansvar är att lämna in arbeten i tid och därför ska eleverna respektera de slutdatum som sätts upp för exempelvis inlämning av skriftliga uppgifter". Detta innebär att inlämnings¬uppgifter som kommer in efter deadline bedöms i mån av lärarens möjlighet/tid. Vid sjukdom eller andra omständigheter kan deadlinen senareläggas efter överenskommelse mellan elev/förälder och lärare.
Bedömning av prov
Prov ska genomföras vid det utsatta tillfället. Om en elev inte kan närvara vid provtillfället ska eleven ta ansvar för att skriva provet under resurstid/omprovstid skyndsamt efter ordinarie tillfälle. Detta för att läraren ska kunna ha provgenomgång med hela klassen. Vi ser provgenomgång som ett viktigt avslut med repetition och respons på arbetsområdet.
Prov som skrivs senare bedöms i mån av lärarens möjlighet/tid. 


Ledighet
Elever som har blivit beviljade ledighet måste själva, i god tid före ledigheten, ta ansvar för att ta reda på vilka betygsgrundande uppgifter som de eventuellt missar vid frånvaron. Sådana uppgifter som endast kan utföras inom skoltid (t.ex. prov och redovisningar) ska göras antingen före ledigheten eller inom en vecka efter hemkomst. Inlämningsuppgifter lämnas in enligt deadline.


Terminsdeadline
Inför betygsättningen i slutet av terminen är det viktigt att lärarna får tillräckligt med tid att bedöma elevernas kunskaper. Därför brukar vi varje termin sätta ett gemensamt slutdatum för alla betygsgrundande uppgifter. 


Undantag
Skolan ska alltid ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar och därför kan elever få andra förutsättningar men ska alltid vara överenskommet i förväg i åtgärdsprogram.

 

 

 

Uppdaterad: