Kameraövervakning på skolan

kamera small.jpg

Denna skola är INTE allmän plats, allmänheten har inte tillträde till skolan och kameraövervakningen inomhus är därför inte tillståndspliktig.  Skolan är en plats för skolans elever och personal.   
Besökande hänvisas till stora entrén och sedan ska besökande anmäla sig på skolans expedition. Vägen till rektor är inte kameraövervakad. 
 
 
Syftet med övervakningen 
Skolan har flera syften med att kameraövervaka skolans lokaler. Syftena med kameraövervakningen är i fallande ordning: 
 
-Öka säkerheten 
Ändamålet med kameraövervakningen är i första hand att öka säkerheten och tryggheten för skolans elever och personal och för att förekomma att obehöriga inte kommer till skolan vilket kan inverka menligt på säkerheten. Övervakningskamerorna syftar till att förebygga anlagd brand och liknande händelser vilka menligt inverkar på säkerhet för elever och personal. 
 
-Förhindra och utreda brott 
Ett ytterligare ändamål är att förhindra samt underlätta för utredande av brott.   
 
-Motverka skadegörelse 
Ett tredje syfte är att förhindra vandalism och skadegörelse samt underlätta för att utreda detta. 
 
 
Omfattning av kameraövervakningen 
Skolans lokaler övervakas med kamera 24 timmar om dygnet. Inspelat material lagras i tre (3) dagar. 
 
Registrerades rättigheter 
Som bevakad kan du utöva flera rättigheter särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.  För att få ytterligare information om denna kameraövervakning, inklusive dina rättigheter, se den personuppgiftsansvarigas fulla information genom kontaktuppgifterna nedan: 
 
 
 
 
Personuppgiftsansvarig 
Utbildningsnämnden i Uppsala kommun är personuppgiftsansvarig. 
Telefon (kommunens kontaktcenter):  018-727 00 00                                     
E-post: utbildningsnamnden@uppsala.se      
                                                                
Postadress: Uppsala kommun 
Utbildningsförvaltningen 
753 75 Uppsala 


Lagstöd för kameraövervakningen:                                                                                                               
Kamerabevakningslag (2018:125 kap. skollagen (2010:800) 
 

Uppdaterad: