Rektorsbrev mars


Rektorsbrev
Mars 2017


Hej,
Vi är snart kommit fram till halva vårterminen. Perioden framöver nu är en tuff period för många elever, det är många nationella prov och för eleverna i åk nio är det slutspurten innan gymnasiet tar över. Eleverna i åk åtta har just nu prao och för niorna väntar också en praoperiod i vecka 20. Förutom detta har vi under terminen också ett antal aktiviteter som jag tänkte informera om i detta rektorsbrev.

Unikum
Som vi tidigare berättat inför vi successivt Unikum, som är en digital lärplattform, på Ärentunaskolan. Hösten 2017 hoppas vi använda Unikum fullt ut, och det innebär bl a omdömen och utvecklingssamtal kommer att samordnas i systemet. Nu i vår tar vi två steg vidare i implementeringen av Unikum:

Rektorsbrev och veckobrev via Unikum från och med maj: Vi kommer nu att börja skicka ut den allmänna informationen, ex v rektorsbrev och veckobrev via Unikum. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare aktiverar ditt Unikumkonto, via den länk som finns på hemsidan. Du hittar länken "Logga in som vårdnadshavare i Unikum" nere till höger på Ärentunaskolans startsida., eller genom att klicka här. Från och med maj kommer informationen endast gå via Unikum, men till dess får du även rektorsbrev och veckobrev via mejl.

Betygsvarningar i mitten av terminen vi Unikum: Redan nu använder en del lärare och ämneslag Unikum för sina planeringar och bedömningar, och till mitterminskonferenserna v 11 hoppas vi kunna använda systemet för att uppmärksamma de elever som inte ser ut att nå målen (betyget E). Detta innebär att du som inloggad vårdnadshavare kommer att få en notis i Unikum om att "Insats krävs" i det aktuella ämnet, om det skulle vara så att ditt barn riskerar att inte nå målet. Eftersom alla vårdnadshavare ännu inte skaffat inloggning kommer vi i vår även att skicka ut dessa varningar per mejl, eller i vissa fall meddela per telefon, som vi gjort tidigare.

Liv och Hälsa-enkät
Region Uppsala genomför i samarbete med länets kommuner enkätundersökningen Liv och Hälsa ung 2017, "LHU-17", som riktar sig till elever i årskurs 7 och 9 på grundskolan, respektive åk 2 på gymnasiet. Under v 10-12 genomförs undersökningen i länets samtliga skolor för 7:e gången. Syftet med undersökningen är att kartlägga ungdomars hälsa, skolförhållanden, fritidsvanor samt levnadsvanor. Resultatet av undersökningen återkopplas till varje enskild skola, men utgör ett viktigt underlag för beslut och prioriteringar både lokalt och regionalt inom kommun och landsting. Uppsala universitet har också forskning kopplat till undersökningen gällande sömnvanor och psykisk hälsa.

Enkäten besvaras elektroniskt via datorer under skoltid. För att garantera sekretess rekommenderas genomförandet ske under provliknande former. Formuläret som eleverna besvarar innehåller frågor om hälsa, levnadsvanor, skola, fritid, kompisar och familj.
Deltagandet är frivilligt och frågeformulären besvaras anonymt. När resultaten redovisas kommer inga enskilda elever att kunna identifieras.
Enkätundersökningen kommer att genomföras under lektionstid, tidsåtgång beräknas till ca 40-60 minuter. Om du inte vill att ditt barn ska medverka i undersökningen ber vi dig meddela skolan detta.

Elevenkät
Efter beslut av utbildningsförvaltningens grundskoleledning genomförs elevenkäten i samtliga årskurser 1-9. Varje klass har sin unika inloggning och om svarsfrekvensen är tillräcklig kommer enkätresultaten redovisas på klassnivå.

Webbenkäterna består av 10 till 20 frågor och tar mellan tre och sex minuter att svara på. Frågorna har tagits fram utifrån politiska prioriteringar och med Skolinspektionens elevenkät och SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) mjuka indikatorer som bas. SKL:s indikatorer möjliggör en nationell jämförelse. Flera av frågorna är ställda för att fånga kulturen i verksamheten snarare än summan av enskilda individers upplevelser. Enkäten kommer eleverna att få svara på under vecka 10-12.

Aktiviteter som varit på skolan under vårterminen
Vi hade en temavecka med SSP gruppen ( Samordning mellan Skola, Social och Polis) under vecka 6. Polis och socialtjänst besökte alla klasser för att bland annat prata om användandet av sociala medier. Dessutom hade vi ett föräldramöte där ett 40-tal föräldrar fick lyssna på samma information som eleverna hade fått under veckan. Budskapet de riktade till oss vuxna var att det är viktigt att vi har koll på våra ungdomars närvaro på de olika forumen på nätet.

Vi har också haft en brandutbildning för våra elever i åk 7 under terminen.

För alla elever har vi under vår värdegrundslektion denna termin arbetat med skolans Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling fram till sportlovet. Nu arbetar vi vidare med KiVa-lektioner där ju fokus ligger på antimobbningsarbete.

Vad är på gång resten av terminen
Planeringen för mottagandet av höstens sexor är i full gång. Skolledningen besökte alla femmor i våra systerskolor (Skyttorp, Vattholma, Storvreta och Pluggparadiset) under januari och vi hade då också ett föräldramöte. Nu planerar vi för ett överlämnande mellan våra systerskolor och Ärentunaskolan så att vi på bästa sätt kan sätta ihop nya klasser till hösten. Den 23/5 kommer vi bjuda in alla elever som sökt Ärentunaskolan till en halv dag på vår skola där eleverna får träffa sina nya klasskamrater och lärare.

Den 13 mars träffar Mietek Groscher vår nior. Mietek överlevde Förintelsen, och har under många år föreläst på Ärentunaskolan. Vi är mycket tacksamma över att han träffar våra elever och delar sin berättelse.

Den 27 mars får våra åttor besök av representanter för ett antal yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Det är en del av ett kommunalt projekt som syftar till att öka attraktiviteten i dessa utbildningar, som ofta leder till en bra arbetsmarknad och där variationen och karriärmöjligheterna kan vara större än vad våra ungdomar känner till.

Dans åk 8. Dansträning, bugg, foxtrot, vals vecka 17,21,22 . Dans slutet av vecka 22

Avslutningsfest för våra nior
På Ärentunaskolan har vi som tradition att ha en avslutningsfest för våra nior. Denna fest är planerad till den 30 maj. Vi skulle vara väldigt tacksamma om vi kunde få ett antal föräldrar att vara med och hjälpa till med denna fest. Festen startar med en trerättersmiddag och därefter blir det dans. Kontakta skolledningen eller elevens klassföreståndare om ni vill vara med och hjälpa till.

Skolresor
Vi får ibland frågor om vad som gäller för klassresor. Sker resan skoltid är det fråga om en del av utbildningen, en sk lägerskola, och den skall ha planerade undervisningsaktiviteter. Personal från skolan planerar och deltar, ofta med stöd och medverkan av vårdnadshavare.

Sker resan utanför skoltid är det utan skolans medverkan, och ansvaret ligger då på medföljande vuxna.

Stipendium
Skolan får ibland information om olika stipendier som våra duktiga elever kan söka, och som vi gärna sprider:
Hello World! & Partners stipendium!
Tjejstipendier, för tjejer 8-18, för att uppmuntra fler att intressera sig för digitalt skapande och förverkliga sina drömmar!
Studio X stipendium, för dig som redan kommit långt i ditt digitala skapande
Mer info på https://helloworld.se/

Sök stipendiet till Söderberg & Partners Summer Camp
Vad är Söderberg & Partners Summer Camp?
Summer Camp är en lägervecka där vi blandar undervisning med roliga aktiviteter och inspirerande föreläsningar. Undervisningen sker i ämnena biologi, kemi, fysik, matematik och engelska och bedrivs främst på engelska av lärare som är vana pedagoger och undervisar vid Lanternas övriga kurser.
Mer info på soderbergpartners.se/summer-camp

Bussförstörelse
Under läsåret har det vid ett upprepade tillfällen förekommit förstörelse på bussarna från Vattholma/Skyttorp. Detta har medfört stora kostnader för bussbolaget. Bussbolaget har polisanmält händelserna.

Ungdomar som springer över järnvägsspåret
Skolan har fått ta emot telefonsamtal där vuxna har sett ungdomar springa över spåret vid tågstationen. Detta medför tågförseningar samt stora risker. Om någon har identifierat dessa ungdomar får ni gärna kontakta skolan.

Med vänlig hälsning

Leif Ericsson Jonas Olsson
Rektor bitr. rektor

 

14 mars 2017