Rektorsbrev augusti

Välkomna till ett nytt läsår!


Rektorsbrev augusti 2018


Hej,
Vi hoppas att ni alla haft en bra sommar och att våra elever – gamla som nya – är redo för ett nytt läsår på Ärentunaskolan! Nedan följer info inför skolstarten, och något av vad som väntar under hösten. Utförligare information kommer vartefter, och precis som förra året kommer vi att distribuera rektorsbreven via Unikum.


Tider för terminsstart mm

Terminen börjar kl 8.20 nu på måndag den 20/8. Måndag, tisdag och onsdag slutar alla elever 13.30. Sexorna kommer att ha hela måndagen med sina klassföreståndare, och sedan börja och sluta de första skoldagarna tillsammans med dem, men i övrigt följa schemat.

Övriga årskurser börjar terminen med att träffa klassföreståndarna på måndag morgon, men har sedan ordinarie lektioner. De första veckorna kommer lunchen serveras i gamla sporthallen, eftersom matsalsrenoveringen inte är klar. Vi avslutade vårterminen så, och det flöt på bra då, och kommer säkert fungera fint nu också.

Föräldramöte åk 6, 7 och 8 torsdag den 23 augusti

Redan på torsdag den 23 augusti 18.00 har vi föräldramöte för åk 6, 7 och 8. Sexornas föräldrar börjar i idrottshallen för gemensam information, medan vårdnadshavare i åk 7 och 8 börjar i klassrummen och avslutar i idrottshallen. Vi beräknar vara klara 19.30. Vi ser framemot att träffa er och hoppas ni alla får en givande kväll.

Årskurs 9 bjuds in till föräldramöte lite senare, då fokus kommer att ligga på stundande gymnasieval.

Mobilpolicy

För att förbättra inlärningsmiljön kommer elevernas mobiltelefoner att samlas in i början av varje lektionspass och vi börjar med denna förändring direkt vid terminsstart. Systemet har provats i flera arbetslag under förra läs året och resultatet har varit bra. Såväl elever som personal uppger annars att mobiltelefoner i klassrummet är den enskilt största orsaken till att koncentrationen – och därmed lärandet – försämras.

Rent praktiskt går det till så att eleverna lämnar mobilen i en särskild låda med fack så att de inte skrapas mot varandra. I slutet av lektionen hämtar man sin mobil. Om man är rädd för att någon annan får med sig sin mobil, eller man av andra skäl känner sig obekväm med detta skall man förvara mobilen i skåpet, eller lämna den hemma. Att ha den i fickan t ex, är inget alternativ.

Undantag kommer att ske för elever som har dokumenterade behov av anpassningar så att de t ex använder mobiltelefonen för inläsningstjänst.
Detta – och skolans övriga ordningsregler - är något ni som vårdnadshavare kommer ha möjlighet att ge synpunkter på vid föräldramötet.

Datorer i åk 9

Ny teknik kan naturligtvis också underlätta och möjligöra lärande. Som ett led i den digitaliseringsprocess som alla Sveriges skolor är inne i kommer Ärentunaskolan i år att erbjuda eleverna i årskurs 9 en egen lånedator. Innan vi är där behöver vi lösa vissa tekniska problem för att det skall fungera, och när väl det är gjort kommer ni som vårdnadshavare tillsammans med era barn ingå en överenskommelse med skolan avseende handhavande och ansvar. Vi får se hur fort vi kan komma igång, och vi ser mycket fram emot att prova detta!


Ansökan om ledighet

Skolan är restriktiv med att bevilja ledigheter. Tänk därför på att ansöka om ledighet innan ni bokar en eventuell resa under terminen. Skolans policy finns på hemsidan: "Skolarbetet bygger på att eleverna finns i skolan den tid undervisningen pågår. Vi vill därför att du som vårdnadshavare planerar för att semester och annan ledighet som inbegripe r ditt barn infaller på elevernas lov. Möjlighet till extra ledighet finns enligt gällande bestämmelser om synnerliga skäl finns, men ges restriktivt. I skollagen anges att skolan under vissa omständigheter kan "bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas." (Skollagens 7 kap). Semesterresa anses i regel inte som skäl för ledighet. Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs. Ledighetsansökningar skall lämnas in i god tid. Kontakta gärna skolledningen innan ni bokar en eventuell utlandsresa, om ni är osäkra på hur er ledighetsansökan kommer att bedömas."


Viktiga datum i början av höstterminen 

• Föräldramöte 6, 7, 8: Torsdag 23/8 
• Klasserna i åk 6 har aktiviteter vid scoutstugan varsin dag under perioden 24-31/8 
• Introsamtal samt utvecklingssa mtal åk 9: 3/9 och 5/9, från kl 12
Skolval 7/9 
• Studiedag 28/9, eleverna lediga 
• Idrottsdag 3/10 
• Prao åk 9: 15-19/10 
• Operation Dagsverke 24/10


Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Jonas Olsson, rektor Maria Norelius, biträdande rektor

17 augusti 2018