Kamratstöd

KiVa-teamet
På skolan har vi ett KiVateam som består av lärare från alla arbetslag, rektor och kurator.

Kamratstödjare
Två kamratstödjare i varje klass väljs varje år i åk6. Uppdraget följer sedan eleven upp till år 9.

Likabehandlingsplan
På Ärentunaskolan arbetar vi för att alla ska behandlas lika. Alla på skolan skall ta tydligt avstånd från diskriminering och annan
kränkande behandling, aktivt verka mot kränkande särbehandling samt följa
skolans likabehandlingsplan.

Uppdaterad: